צור קשר
תעודת כשרות
Eatit - הגשות קונספט למשרדים אירועים פרטיים ועסקיים בפייסבוק
הצהרת נגישות

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר מותנה בהסכמתכם ובהתאם לכללים שלהלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין (להלן : "הוראות הדין").

שימוש באתר מהווה הסכמה לקבלת תקנון זה, והתחייבות לפעולה בהתאם לו כמו גם בהתאם להוראות הדין. הפרת התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות השימוש באתר  ונקיטת הליכים נגד מפר התקנון על ידי אלעל שירותי מזון (להלן: "EATIT") ו/או כל גורם אחר.

תכולת האתר:

EATIT לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שייגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו, הסתמכות עליהם לרבות השפעת תכנים על משתמש ו/או צד ג' ו/או השפעתם על תכנה, חמרה.

 

ניהול האתר:
האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. EATIT לא תוכל להתאים שירותים או מידע לדרישות משתמשים שונים. EATIT שומרת על כל זכות לשנות את האתר מעת לעת, לערוך בו או בתכניו כל שינוי עיצובי, תכני ו/או אחר. EATIT שומרת על זכות לסגור את האתר כולו ו/או חלקו בכלל ו/או לקבוצות משתמשים, ו/או להפסיק את פעולתו של האתר כולו ו/או חלקיו. EATIT לא תהא מחויבת להודיע מראש על כל שינוי שתערוך באתר. יובהר כי יתכנו תקלות ופגיעות באיכות השירות והפסקות זמניות ו/או אחרות באלו. EATIT אינה ולא תהא אחראית לאיכות השירות בין אם נפגם בשל תקלות, בקווי תקשורת ובין מכל טעם אחר. השימוש באתר יעשה על המשתמש בלבד. EATIT לא תהא האחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או לרכוש של משתמש ו/או צד ג' ככל שייגרם בשל ו/או בקשר לשימוש באתר, תכניו ו/או השפעתם על תכנה, חמרה ו/או באמצעותו נקלטו.

 

הגבלות שימוש:

כאמור לעיל, שימוש באתר מהווה הסכמה לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון ולהוראות הדין ושימוש בו מהווה הסכמה והתחייבות לפעול בהתאם לתקנון זה.
בין יתר האיסורים החלים יצוינו האיסורים הבאים:

  • איסור על שימוש בלתי חוקי - שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית.

  • שימוש אישי בלבד - האתר נועד לשימוש כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך  בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך התחזות לאדם אחר. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל.

  • איסור על העתקה - חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שיכפול ו/או העתקה וכו' של תכנים שמופיעים באתר.

 

אחריות וביטולים:

חל איסור מוחלט על מכירת המזון הנמכר על ידי EATIT באמצעות אתר זה לגורם נוסף שהוא, ול-EATIT לא תהיה כל אחריות לטיב ואיכות המזון במידה והמזון יימכר לצד שלישי כאמור לעיל. כמו כן, EATIT לא תהיה אחראית לטיב וטריות המזון הנמכר, ככל והמזון הועבר מהיעד בו נמסר על ידי EATIT. ביטולים להזמנות אשר התבצעו באמצעות האתר יתקבלו עד ל-24 שעות טרם שעת אספקת ההזמנה. ביטול הזמנה שלא במסגרת הזמנים הנ"ל יחויב במלוא עלות ההזמנה.

 

מסירת פרטים אישיים:

מסירת פרטים ונתונים אחרים באתר, תהווה הסכמה והיתר ל-eat it לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' בכל אמצעי התקשורת אשר סיפקת במהלך ההזמנה - כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת משלוח. ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתך לקבלת מסרים ותכנים שיווקיים בכל אמצעי מטעם חברת EATIT. במידה ותהיה מעוניין להפסיק לקבל הודעות ומסרים מטעם eat it, תוכל ליצור קשר באמצעות הדוא"ל לבקש להסירך מרשימת התפוצה. כתובת הדוא"ל של eat it הינה: contact@eatit.catering.
פרטים אישיים שמסרת יועברו לידי צד ג', אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד EATIT.

 

זכויות היוצרים באתר:

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו, בתוכנה בה נעשה שימוש במסגרתו, באתר, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט ובכל מידע אחר הכלול בו הם ויהיו של EATIT בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי דבר מכל אלו ו/או חלקו אלא אם קבלת הסכמתה מראש ובכתב של EATIT ובכפוף להסכמה זו אם נתנה.

מדיניות פרטיות

אנו עושים מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. תהליכי איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - שילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים אחרים נוספים בכדי להגן על המידע.

 

אנו משתמשים בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות נוספות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, אנו מקדישים משאבים ונוקטים באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין אנו יכולים לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, מומלץ לשנות את הססמאות לעתים קרובות, ולהשתמש בדפדפן מאובטח.

 

אחריות משתמש:

משתמש אשר ישתמש באתר בניגוד לתקנון זה יישא באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ל-EATIT ו/או לכל אדם אחר. משתמש אשר ייעשה שימוש בניגוד לתקנון זה יהא מחויב לפצות את EATIT ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט הכול עם דרישה ראשונה ועל פיה.

EATIT רשאית להפסיק שימוש משתמש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת השימוש, כדי לפטור מאחריות ולהווה הסכמה לפעולתך כאמור.

 

סמכות שיפוט ודין:

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט, לכל עניין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתקנון זה יהא בבית משפט המוסמך בקריות בלבד. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של EATIT להפנות כל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשימוש באתר להכרעת כל ערכאה ו/או גורם מעין שיפוטי אחר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שימוש באתר יהווה הסכמה להביא כל עניין כאמור להכרעת גורם שתבחר EatIt.

Eatit מעניקה מענה רחב לכל אירוע קטן עד גדול באזור חיפה רבתי והקריות, תוך הקפדה על טיב האוכל, טריותו והגשתו הייחודית בבית הלקוח. אנו מציעים תפריט קונספט הכולל מגשי אירוח אשר מיוצרים בהתאמה אישית שעות ספורות לפני כל אירוע או הזמנה עם דגש קולינרי ויצירתי על קונספט האירוע. אנו מספקים שירותי קייטרינג בחיפה, קייטרינג בקריות, מגשי אירוח בצפון. מוזמנים ליצור קשר:

המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.

משלוחים בשעות הפעילות.

* אין מכירת מגשים בודדים אלא באיסוף עצמי ממטבחינו בשעות הפעילות

קייטרינג כשר בהשגחת הרבנות חיפה.

התמונות להמחשה בלבד.

איט איט קייטרינג מגשי אירוח

אלעל שירותי מזון ע.מ. 033749151

טלפון: 072-392-8995

כתובת: חטיבת גולני 66, חיפה.

דוא"ל: contact@eatit.catering

ימים ושעות פתיחה:

א-ה: 07:00-17:00

אזורי שירות: Eat It מבצעת משלוחים ומספקת שירות משלוח של קייטרינג לאירועים עסקיים כמו גם קייטרינג לאירועים פרטיים בחיפה, בצפון, בקריות, בנשר, בטירת הכרמל, בעתלית, ברכסים, ביקנעם, בקריית טבעון, בקריית אתא, בקרית ביאליק, בקריית חיים, במת"ם, בכפר חסידים, בנופית, ביגור, באזור הצפון, באזור חיפה והקריות, במפרץ חיפה. ניתן לבצע משלוחים גם לאזורים ויישובים מרוחקים יותר באמצעות תיאום מראש בטל' 072-3928995. מוזמנים ליהנות - Eat It - מגשי אירוח לעסקים ולאירועים פרטיים, קייטרינג מגשי אירוח בצפון.

2017-2021 by eatit. www.eatit.catering